Statut Fundacji artLAB
Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja artLAB, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez:
1. Maria Kraśnicka,2. Joanna Sitko,3. Magdalena Toczydłowska-Talarczyk.
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Bogusława Miecznik w kancelarii notarialnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17 A, w dniu 20.11.2013.

§ 2
1. Siedzibą fundacji jest Białystok.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5
Celem fundacji jest upowszechnianie, inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie rozmaitych projektów artystycznych, kulturowych, prospołecznych, a w szczególności wydarzeń promujących sztukę. 
Celami szczegółowymi są:
- promocja i organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, 
- rozwój kontaktów ogólnopolskich i międzynarodowych z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, środkami kultury i sztuki, osobami prywatnymi oraz stowarzyszeniami o podobnych celach statutowych, 
- pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy artystami, stworzenie miejsca spotkań, wydarzeń i warsztatów plastycznych, 
- wspieranie poprzez edukacje i działalność publicystyczną rozwoju osób indywidualnych, instytucji, organizacji pozarządowych, 
- zmiana otaczającej rzeczywistości w miejsce ciekawsze, bardziej kolorowe i przyjazne innym.

§ 6
1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
- realizacje, koordynacje i promocje projektów oraz wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, 
- propagowanie, organizowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej z placówkami, organizacjami, instytucjami, osobami prywatnymi w zakresie kultury i sztuki, 
- umożliwienie kontaktu z autorytetami w dziedzinie kultury i nauki, 
ułatwienie dostępu do ważnych wydarzeń artystycznych oraz wiedzy na ich temat, 
- dokumentacje, archiwizacje, upowszechnienie i udostępnienie przejawów kultury minionej i współczesnej, 
- prowadzenie specjalistycznej pracowni służącej rozwojowi intelektualnemu i artystycznemu oraz organizowanie w niej wydarzeń artystycznych, 
- zakup materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji celów statutowych fundacji, 
- prowadzenie działalności wydawniczej – opracowanie, publikacja lub produkcja oraz rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw oraz programów multimedialnych istotnych ze względu na cele statutowe Fundacji, treści o tematyce kulturalnej, bądź innych publikacji związanych z celami statutowymi Fundacji, 
- realizacja, koordynacja działań wzbogacających przestrzeń publiczną obiektami „public art”.
2. Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
- realizacje i koordynacje projektów oraz wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych
organizowanie oraz prowadzenie w specjalistycznej pracowni artystycznej warsztatów,
- prowadzenie działalności wydawniczej – opracowanie, publikacja lub produkcja oraz rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw oraz programów multimedialnych istotnych ze względu na cele statutowe Fundacji, treści o tematyce kulturalnej, bądź innych publikacji związanych z celami statutowymi Fundacji,
- realizacja działań wzbogacających przestrzeń publiczną obiektami „public art”
3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przyznawane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

Rozdział III. Majątek i dochody fundacji

§ 7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.002,00 (jeden tysiąc dwa) złote oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8
1. Przychody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,b. dotacji i subwencji c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,d. majątku fundacji,e. odsetek i lokat bankowych,f. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§ 9
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10
1. Władzami fundacji są:
a. Rada Fundatorów Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundatorów
§ 11
1. W skład Rady wchodzą Fundatorzy Fundacji.
2. Do kompetencji Rady należy:
a. odwołanie lub powołanie członków Zarządu,
b. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji fundacji i przeznaczenia jej majątku.
3. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
4. Radę zwołuje jeden z członków z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
5. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

Zarząd Fundacji
§ 12
1. Rada Fundatorów Fundacji wchodzi w skład pierwszego zarządu.
2. Na czele pierwszego Zarządu staje Magdalena Toczydłowska-Talarek jako Prezes Zarządu.
3. W skład zarządu wchodzą przynajmniej 2 osoby wybierane na pięcioletnią kadencję.
4. Funkcję członka zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do prezesa Zarządu,
b. odwołania przez Rade Fundatorów Fundacji,
c. śmierci członka.
6. Kolejny Zarząd powołuje Rada Fundatorów Fundacji.

§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzenie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
g. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 14
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowanie wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 15
1. Stosunek pracy, rodzaj zatrudnienia, umowy cywilno – prawne, wysokość wynagrodzenia, ryczałt na przejazdy, diety itp. Prezesa Zarządu ustala, podpisuje, zawiera Wiceprezes Zarządu. Wysokość wynagrodzenia jest adekwatna do sytuacji finansowej Fundacji, zależna od realizowanych projektów i wyników finansowych i wykonywanej pracy.
2. Stosunek pracy, rodzaj zatrudnienia, umowy cywilno – prawne, wysokość wynagrodzenia, ryczałt na przejazdy, diety itp. Członków Zarządu ustala Prezes Zarządu. Wysokość wynagrodzenia jest adekwatna do sytuacji finansowej Fundacji, zależna od realizowanych projektów i wyników finansowych i wykonywanej pracy.

Rozdział V. Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Zmiana statutu

§ 17
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim oraz kompetencji Rady Fundatorów.

Rozdział VII. Połączenie z inną fundacją

§ 18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję powołuje Zarząd Fundacji, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział VIII. Likwidacja Fundacji

§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundatorów Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
3. O likwidacji Fundacji Rada Fundatorów zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundatorów na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.